Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

Reposted byfotofobatrantakolektywninnghizidhamolotovcupcakeem82

June 27 2015

June 26 2015

Tags: nietzsche
Reposted byazile1 azile1

June 23 2015

Wystra­szony, biały człowiek tym różni się od mazateckie­go Indianina, że nie próbuje odzyskać dobrego samopoczucia, zdrowia, utraconej harmonii, nie składa ofiary swoim chacunangui. Za to próbuje swój strach oszukać. Ucieka przed strachem w to­warzystwo, w hałas, w używki, w pracę. Udaje przed sobą i innymi, że go nie ma. Tymczasem strach dep­cze mu po piętach i goni do działania. Do budowa­nia twierdz, gromadzenia zapasów i broni, do sprawiania sobie łatwych przyjemności, do budowania iluzji szczęścia. Strach pcha białego człowieka do dalszego komplikowania świata, do dalszego bu­rzenia harmonii.
http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2166,article,3097
Reposted byczlowiekwchlodniposzukiwaszstonerrdimetylotryptaminasponteenishainayadecay

mydogsnokes:

i miss when i was like 12 and it would be the night before a big field trip or something and i couldnt go to sleep because i was so excited. i miss being so into a book that i would stay up past my bed time reading it. everything seems so bland or something idk. i’m only 21 and everything is so tiring. i miss wanting to be awake

Reposted fromtwice twice viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni

greypoppies:

I want to do things with my life but I also want to bury myself in a forest and let the moss grow over me so where does that leave us

Reposted fromgemmy gemmy viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni

June 20 2015

0452 9a35 500
7055 58bc
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasoulforme soulforme
0354 8035
Reposted froma-antimatter a-antimatter viasoulforme soulforme
0578 9072
Reposted fromiamstrong iamstrong viasoulforme soulforme


Gustav Klimt
1319 9ba9 500
Reposted fromerial erial viasoulforme soulforme
…and then, I have nature and art and poetry, and if that is not enough, what is enough?
Vincent van Gogh (via vincentvangogh-art)

June 19 2015

John William Waterhouse - The Soul of the Rose

June 13 2015

1362 4fc0
Reposted fromfelicka felicka viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl